«ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

                   

         
«ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» - ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος Σάμου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν εξαγγείλει και σχεδιάζουν διαγωνισμό πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο  την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Σάμου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Το διαγωνισμό «Επιχειρώ στη Σάμο» υποστηρίζουν συλλογικοί φορείς της τοπικής οικονομίας καθώς και επιχειρήσεις του νησιού.

Θεματικές Περιοχές
Οι προτάσεις νέων επιχειρηματικών ιδεών που θα κατατεθούν θα πρέπει να άπτονται των παρακάτω θεματικών περιοχών:
1.      Αγροτική ανάπτυξη και διατροφή
a.      Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στον αγροτικό – διατροφικό τομέα που βασίζονται στα προϊόντα της Σαμιακής γης και θάλασσας
b.     Τυποποίηση και διαδικτυακή προώθηση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, σε συνεργασία με υπάρχοντες παραγωγούς
c.      Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα αγρο-διατροφής στη Σάμο αλλά και εκτός αυτής

2.      Τουρισμός και πολιτισμός
a.      Νέες τουριστικές υπηρεσίες ή ειδικές μορφές τουρισμού που να αξιοποιούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Σάμου
b.     Νέες τουριστικές υπηρεσίες που να αξιοποιούν τον πολιτιστικό πλούτο της Σάμου
c.      Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις

3.      Πληροφορική – Διακυβέρνηση – Κοινωνία
a.      Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες ή επιχειρήσεις
b.     Υπηρεσίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εφαρμογές εθελοντισμού που να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων του νησιού
c.      Καινοτομικές εφαρμογές πληροφορικής για κάθε κλάδο της τοπικής οικονομίας ή για την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του νησιούΚριτήρια Αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την εφικτότητα, την πρωτοτυπία, το προσδοκώμενο όφελος για την τοπική οικονομία και την πληρότητά τους. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του νησιού της Σάμου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της κάθε πρότασης και αξιολογήσιμο χαρακτηριστικό.
Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν είτε σε δημιουργία νέας επιχείρησης με έδρα τη Σάμο είτε σε συγκεκριμένη συνεργασία με επιχειρήσεις του νησιού.
Οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για τη δημιουργία εσόδων.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή είναι σε αρχικό στάδιο.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες που έχουν στη σύνθεσή τους νέους.

Έπαθλα διαγωνισμού
Οι τρεις ομάδες που θα διακριθούν (δυνητικά μία ανά κατηγορία) θα λάβουν:
·      -  Βραβείο από το διαγωνισμό «Επιχειρώ στη Σάμο» και ειδική δημοσιότητα για την επιχειρηματική δράση.
·     -  Παροχή νομικής και φορο-λογιστικής υποστήριξης για την ίδρυση κατάλληλης μορφής επιχείρησης με έδρα στη Σάμο, και λειτουργία της για τους πρώτους 12 μήνες
·       -  Παροχή χώρου δύο θέσεων εργασίας και ανάλογου εξοπλισμού γραφείου στη Σάμο, για 12 μήνες
·       -- Υποστήριξη για τη δικτύωση με φορείς της τοπικής αγοράς και για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του προϊόντος / υπηρεσίας
·       --  Υποστήριξη για την εξεύρεση κατάλληλης μορφής χρηματοδότησης, με ή χωρίς συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης στους πρώτους 12 μήνες, μέσα από συνεργαζόμενους φορείς χρηματοδότησης, τοπικές επιχειρήσεις, σαμιώτες και απόδημους επενδυτές
  --  Υποστήριξη για την εξεύρεση  συνεργατών (φοιτητών, εκπαιδευομένων, ειδικών) από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2016 με ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων, με συγκεκριμένο πρότυπο, και δια ζώσης παρουσίαση στην επιτροπή αξιολόγησης.
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού περιλαμβάνει στελέχη των τοπικών φορέων, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στελέχη του Δήμου Σάμου και έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες, αυτόνομα ή σε ομάδες.  

Υποστηρικτές - Χορηγοί - Εθελοντές
Συλλογικοί φορείς, επιχειρήσεις ή ειδικοί που θέλουν να συμβάλλουν, μπορούν να επικοινωήσουν με την κα. Λευκοθέα Σπιλιωτοπούλου lefkisp@aegean.gr   Σε μια άλλη χώρα .. (αρθράκι στο καράβι)

Αν σε μιαν άλλη χώρα (του Ευρωπαϊκού νότου, αν επιθυμείτε) ...

συνειδητοποιούσαν ότι έχασαν 400.000 (1) υψηλού επιπέδου, πολυ-πτυχιούχους των πανεπιστημίων τους ...

Θα υπολόγιζαν ότι έχασαν για πάντα (?) περιπου 8 δις*
* 400.000 άτομα Χ το μέσο  κόστος. στο σύνολο των βαθμίδων της 18ετούς (κατά μέσο όρο) εκπαίδευσης (1)

Θα υπολόγιζαν ότι χάνουν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο περίπου 9 δις**
** 400.000 άτομα Χ το ελάχιστο ποσό ανά εργαζόμενο που καρπούται η άλλη χώρα και αφορά φόρους εισοδήματος, φόρους κατανάλωσης,  ΦΠΑ κλπ, σε μια κοινωνία που παρέχει τις δυνατότητες  ανάπτυξης και εισπράτει το ανάλογο τίμημα. από όλους (1)

Θα υπολόγιζαν ότι μπορούν να βγάλουν (δυνητικά) ακόμη 13 δις*** από τα πιθανά απολέσματα
*** (400.000 άτομα Χ μέσο δυνητικό αποτέλεσμα ανά εξειδικευμένο άτομο, σε μια οργανωμένη οιοκονομία και κοινωνία)

... κατ' αρχήν θα έκλαιγαν. Μετά, θα έλεγαν:

- Να συσταθεί άμεσα ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εργασίας, με συμμετοχή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να λάβει άμεσα μέτρα, σε 15 ημέρες, συνεχίζοντας να εργάζεται και να προτείνει νέα, μέχρι αναστροφής του φαινομένου. Οπωσδήποτε, με προσωπική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού και του (εξαγγέλοντος τη σύσταση της ομάδας), Πρωθυπουργού.

- Να υλοποιηθούν κατ' αρχήν εντός ενός μήνα τα εξής:

 • Να αναζητηθούν άμεσα τα αναγκαία ποσά χρηματοδότησης για να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον για τη συγκράτηση και ενσωμάτωση των νέων και παλαιών πτυχιούχων για τα ... επόμενα 450.000 άτομα.
 • Να γίνει ειδικό πλάνο  δημοσιότητας και να εφαρμοστεί άμεσα.  Μόνο Internet, διεθνώς.
 • Να συνεχιστεί και να εκταθεί η επένδυση στην παιδεία, με ειδικό σχέδιο. Αν χρειαστεί να περικοπούν άμεσα άλλες ισοδύναμες δαπάνες, αναλογικά σε όλα τα υπουργεία, απο τον προϋπολογισμό του 2017, τουλάχιστον.

Αλλά, σε αυτή τη χώρα ...

 • Ο υπουργός εργασίας δεν θα ασχολούνταν με το να καταστρέφει αντί να αναπτύσσει 
 • Ο πρωθυπουργός δεν θα φρόντιζε τόσο πολύ για το κόμμα του, τους συνεργάτες του, την προσωπική του εικόνα και άλλα ζητήματα που είναι εκτός των άμεσων στόχων του κράτους (και των δικών του στόχων, ποσοτικοποιημένων, με πρόοδο δημόσια προβαλόμενη  στα ΜΜΕ, κάθε εβδομάδα).
 • Όλος ο κρατικός μηχανισμός και σαφώς ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, τα μέλη του κοινοβουλίου, κατάλληλα μέλη της δικαιοσύνης, οι ΓΓ, ΕΔ, ΓΔ, Διευθυντές και τμηματάρχες θα χρησιμοποιούσαν τα κατάλληλα σε κάθε επίπεδο εργαλεία της διοίκησης (τεχνικές και εργαλεία, αυστηρή στοχοθέτηση σε χρόνο και ακρίβεια, όλα ποσοτικοποιημένα, όλα αμοιβόμενα κατά 50% με στοχοθεσία - για τα παραπάνω στελέχη, προσωποποίηση της ευθύνης, συνεχές business planning και reviewing, mis tools, analytics tools,  κλπ. κλπ). Προφανώς και PMP certification για πολλούς. 
Αλλά, εκεί βεβαίως και οι πολίτες θα ήξεραν, θα ρώταγαν, θα μάθαιναν, θα εμπιστεύονταν, θα σκέφτονταν, θα έκαναν πιο σωστές επιλογές.

Σε μιαν άλλη χώρα λοιπόν, και στη θάλασσά της, σκέφτομαι το γιατί ...
Και το γράφω, και το μοιράζομαι μαζί σας.

Κάποιοι από εσάς σίγουρα ξέρουν το σωστό. 
Αλλά ποιοί είστε ?

----


Samos Summit - Samos Music and Arts days


The 7th Samos Summit on ICT-enabled Governance was held in Karlovassi, Samos on 3 to 8 July 2016.  The topic of the Summit was "Smart Cities, Smart Governance, Smart Entrepreneurship" and was attended by participants from more than 10 countries.

In conjunction with the Samos Summit, the 4th International Summer School on Open and Collaborative Governance was organised, attended by students and researchers from Greece and the world.

More than 30 presentations and workshops touched upon issues of smart governance and entrepreneurship at local and national level.

Participants of the 2016 Samos Summit

For more information on Samos Summit visit: http://samos-summit.blogspot.gr/ 

In parallel with the Samos Summit, the artistic event Samos Music and Arts Days was organised. Samos Music and Arts Days took part between the 3rd and 8th July 2016 in Karlovassi, parallel to the summer schools of University of the Aegean, which attract many new students and professors from Greece and abroad. Thus, members of the academia and science have also the opportunity to attend and actively participate in the cultural activities of the festival. 

This year’s program of Samos Music and Arts Days combined from one side the art of selected professional artists and from the other side the possibility of participation of amateur artists and of the local people of Samos, whether adults or children. The program included:
 • Classical music concerts. 

 • Digital exhibition of fine arts 

 • Traditional Greek Dance Show by the ensemble of Samos Students 

 • Digital workshops of music and photography using freeware. 

 • Wine Tasting of some of the best Samos wines. 


Samos Music ant Arts Days 2016 Events

For more information on Samos Music and arts Days, visit: http://samosarts-eng.blogspot.gr/