Το έργο Padgets σε διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2013

15-25 Μαΐου: Διαδικτυακή καμπάνια Ρόδης Κράτσα για

περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών

Η καμπάνια θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας PADGETS και των κοινωνικών δικτύων της Ρ. Κράτσα

 

 

Σήμερα ξεκινάει η διαδικτυακή καμπάνια της Ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα,  Αντιπροέδρου του ΕΚ 2007-2012, με θέμα “Περισσότερες γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών” ενόψει νομοθετικής ρύθμισης που προετοιμάζεται σε επίπεδο ΕΕ. Η καμπάνια θα διαρκέσει 10 ημέρες και θα υλοποιηθεί μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του ερευνητικού έργου PADGETS (www.padgets.eu) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταφέροντας τη δημόσια διαβούλευση σε χώρους προσιτούς προς τους πολίτες κι ενισχύοντας έτσι την ενημέρωσή τους για σύγχρονα θέματα οικονομίας και αγοράς, όπως και τη συμμετοχή τους στις πολιτικές αποφάσεις.

Η νέα οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών στελεχών των εισηγμένων σε χρηματιστήριο εταιρειών αποτελεί μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία εστιάζεται στην υποχρεωτική διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ελέγχουν οι κυβερνήσεις, με στόχο να επιτευχθεί ως το 2020 η συμμετοχή 40% τουλάχιστον από το κάθε φύλο στις μη εκτελεστικές θέσεις του Δ.Σ.  Η οδηγία αφορά στις εισηγμένες επιχειρήσεις λόγω του οικονομικού βάρους αλλά και της αυξημένης κοινωνικής ευθύνης που έχουν. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ή αυτές στις οποίες το κράτος είναι πλειοψηφών μέτοχος έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τη διαδικασία της οδηγίας με στόχο το 2018.

Σήμερα οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε υψηλές διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τις ποικίλες ικανότητες και τη φιλοδοξία τους  να σπάσουν τη «γυάλινη οροφή». Το 91.1% των εκτελεστικών και το 85% των μη εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων είναι άνδρες, αφήνοντας πίσω τη γυναικεία παρουσία με ποσοστά μόλις 8.9% των εκτελεστικών και 15% των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Παράλληλα πάνω από 96 στους 100προέδρους ευρωπαϊκών εταιρειών είναι άνδρες. “Η σημερινή κατάσταση έχει το εξής παράδοξο”, τονίζει η Ευρωβουλευτής, “’όλες οι έρευνες συμπεραίνουν τη θετική επίδραση της συμμετοχής των γυναικών στα Δ.Σ. για την προσαρμοστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων ενώ 8.000 περίπου γυναικεία στελέχη στην Ε.Ε. με προσόντα, βάσει των κριτηρίων της εταιρικής διακυβέρνησης, μένουν αναξιοποίητα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και τη δικαιοσύνη στις κοινωνίες μας.

Οι διαφορές των κρατών-μελών μεταξύ τους είναι σημαντικές με τη Μάλτα για παράδειγμα να μετρά ποσοστό γυναικών στα ΔΣ των μαλτέζικων εταιρειών μόλις 3% και τη Φινλανδία στον αντίποδα με 27%. Γυναίκες στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα φτάνουν μόλις το 5.8% των εκτελεστικών, το 8.1% των μη εκτελεστικών ενώ καμία γυναίκα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., δεν βρίσκεται στη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου/Εκτελεστικού Διευθυντή.

Εκτός από τη Νορβηγία που είναι πρωτοπόρος  στον τομέα αυτόν, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία έχουν ληφθεί σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και ήδη καταγράφονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.

Η λειτουργία όμως της ενιαίας αγοράς και οι αρχές της Ε.Ε. απαιτούν εφαρμογή κοινών κανόνων, εξ ου και η σημασία της οδηγίας. Λόγω αυτής της ανομοιογενούς κατάστασης στην Ε.Ε., η οδηγία αποτελεί ένα ευρύ και ευέλικτο πλαίσιο που δίνει την ελευθερία στις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τον τρόπο που θα επιτύχουν το στόχο του 40% για το 2020, όπως αναφέρει η οδηγία στο σκεπτικό της.


Η διαδικασία δίνει έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και την συστηματικότητα στην προώθηση της ισορροπίας των φύλων στα Δ.Σ.”, τονίζει η Ρόδη Κράτσα, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω οδηγία και συμπληρώνει: “Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα λαμβάνουν την κατάλληλη θέση και καμία γυναίκα που αξίζει δεν θα αποκλείεται ή δεν θα μπορεί να φθάσει στην υποψηφιότητα, όπως συμβαίνει συνήθως.

Πληροφορίες για την καμπάνια με τίτλο “Περισσότερες Γυναίκες στα ΔΣ των Επιχειρήσεων” και τη δυνατότητα συμμετοχής θα αναρτώνται τακτικά στη σελίδα της καμπάνιας http://morewomenonboards.blogspot.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρόδης Κράτσα, όπου θα υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού, παρατηρήσεων, κατάθεσης απόψεων και σκέψεων. Παράλληλα, θα γίνεται επεξεργασία της διάδρασης και συμμετοχής των πολιτών στη διαδικτυακή διαβούλευση με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα, αντιπροσωπευτικά της κοινωνίας των πολιτών. Ευρήματα της καμπάνιας θα ανακοινωθούν τηνΠέμπτη 23 Μαΐου 2013 στην εκδήλωση “Κάνοντας τη διαφορά στην Ανταγωνιστικότητα, Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων” που διοργανώνεται στην αίθουσα Ερμής του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και τον Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Η έκθεση Κράτσα 2011 είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0210+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL

Η πρόταση οδηγίας 2012 είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:el:PDF