Προσόντα για εκλογή σε θέση καθηγητή ΑΕΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μυτιλήνη, 31.05.2016                

Προς
·       Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών
·       Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων
Κοινοποίηση:
·       Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

ΘΕΜΑ: Προσόντα για εκλογή σε θέση καθηγητή

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1α και 1β του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 ισχύουν τα εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4), το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.).

  β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των καθηγητών εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.»
    
Ως εκ τούτου:

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 3, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης του.

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 4, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά από απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστο μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων, ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.


Επιπλέον για όλες τις βαθμίδες ισχύουν τα εξής:
1.       Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5α , όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).
2.       Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το ερευνητικό και το γενικότερο επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο ή ο υποψήφιος είναι ή διετέλεσε Καθηγητής Α.Ε.Ι. της χώρας ή ομοταγούς του εξωτερικού, είναι δυνατή η εκλογή ή εξέλιξη χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου (για κάθε βαθμίδα) ελάχιστου χρόνου διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της εισηγητικής επιτροπής. "Και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαμβάνεται ειδική απόφαση με πλειοψηφιών των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων". (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 6, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).
3.       Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 7, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται με φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης


Φοιτητές του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν κρίσιμους φορείς της δημόσιας διοίκησης και να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.   Οι φορείς που δέχθηκαν τις ομάδες φοιτητών την Παρασκευή 27 ΜαΪου ήταν:

  •    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών
  •           Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Βουλής των Ελλήνων
  •           Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας


Στις συναντήσεις παρουσιάστηκαν εργασίες φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και τρέχοντα έργα και στρατηγικές κατευθύνσεις των φορέων της δημόσιας διοίκησης.  Στόχος των συναντήσεων  είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές  και στελέχη του δημόσιου τομέα,  με όραμα τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσω καινοτομικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ήδη, στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συνεργάζονται φοιτητές και ερευνητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι σε υλοποίηση περισσότερες από 30 εξειδικευμένες μελέτες, έρευνες, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές για πολίτες και επιχειρήσεις. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται χωρίς κόστος για πλήθος φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές αλλά και νέες ιδέες στα στελέχη του Δημόσιου Τομέα.

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δήλωσε σχετικά: «Είναι χαρά μας να κατευθύνουμε τους φοιτητές μας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων του δημόσιου τομέα, αλλά και να βρίσκουμε ενδιαφέρον από φορείς και οργανισμούς.  Η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικούς στόχους για κάθε ευρωπαϊκό κράτος αλλά και μονόδρομο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  Δυστυχώς ακόμη υπολειπόμαστε σε πολλούς τομείς, γεγονός που τονίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για συνεργασία έρευνας και εφαρμογής»

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μοναδικό στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά και σε απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι ήδη συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μέλλον στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο από την πλευρά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://msc.icsd.aegean.gr/academics/pms1-2016/kat2/


Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Κεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα του TAXIS

Στιγμιότυπο από τη συνεργασία στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


Από τη συνάντηση εργασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο